Szkoła Promująca Zdrowie

POMOC SPECJALISTÓW PEDAGOG PSYCHOLOG LOGOPEDA

Pedagog Psycholog Logopeda

POMOC SPECJALISTÓW

W naszej placówce  uczniowie uzyskuja wszechstronną pomoc specjalistyczną. Na pełnych etatach zatrudnieni sa u nas psycholog, pedagog i logopeda,  którzy zawsze służą pomocą nie tylko uczniom, ale także i ich rodzicom.

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 

   Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2. określanie forma i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 7. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 8. podejmowania działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej, prawnej, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, współpracy z rodzicami wychowanków, instytucjami i organizacjami społecznymi ( jak np. Sąd dla Nieletnich, policja) w sprawach wychowanków Ośrodka,
 9. opieki nad wychowankami w czasie ich przejazdów, pobytu poza Ośrodkiem         

          ( egzaminy, przemieszczanie do innej placówki, itp.),

      10)  udzielenia pomocy uczniom w  przypadku naruszenia ich praw.

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia  stanu mowy wychowanków, w tym mowy głośnej i pisma
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma
 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z pedagogami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 5. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia
 6. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Zapraszamy również na stroną poświęconą rewalidacji w naszej placówce REWALIDACJA

wprowadziła: Grażyna M.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
  14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
 • 89 646 30 73 - szkoły
  89 646 26 51- internat
  e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć