Szkoła Promująca Zdrowie

Deklaracja dostępności cyfrowej

Dostępność cyfrowa

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oswostroda.edupage.org

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymienione są poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób z zaburzeniami słuchu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Szymborski , e-mail: sosw-ostroda@w.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +89 646 30 73. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych , 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 14. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona ZPSWR nie jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych i nie spełnia wszystkich wymogów Ustawy o dostępności. Planujemy w przyszłości  założyć nową stronę, która będzie zgodna z  obowiązującymi  przepisami. W chwili obecnej trwają nad nią prace merytoryczne oraz pracujemy nad zabezpieczeniem środków finansowych.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
  14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
 • 89 646 30 73 - szkoły
  89 646 26 51- internat
  e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć