Szkoła Promująca Zdrowie

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ANETA STAWSKA 

NR TEL.:   89 646 30 73


Szanowni Państwo,

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), realizując wynikający
z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny, nałożony na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie, jako administratora przetwarzającego Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych ustawowo zadań publicznych 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informujemy, że:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 14;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Aneta Stawska,  
tel.: 89-646-30-73, e-mail: soswkonopnicka@friend.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Państwa dane osobowe i dane dzieci będą wykorzystane w celu realizacji statutowych zadań szkoły: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą inne podmioty publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obwiązujących przepisów prawa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Państwa dane  osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wskazany w przepisach (do upływu terminu przewidzianego na dochodzenie ewentualnych roszczeń). Decyzje dotyczące Państwa oraz dzieci danych osobowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 Dodatkowo informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są one w ogóle przetwarzane w jakikolwiek sposób;

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są one nieprawidłowe czy niekompletne;

c) usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów;

d) ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach kiedy jest to uzasadnione;

e) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, dotyczących Państwa szczególnej sytuacji;

f) do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Administratorowi na podstawie uprzedniej Państwa zgody i w przypadku, kiedy nie ograniczają tego wymagania ustawowe;  wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
Ich podanie jest Państwa obowiązkiem, wynikającym z obowiązujących przepisów i stanowi warunek konieczny do zrealizowania procesu edukacji dziecka (podania, orzeczenia, wnioski itp.), z którą zgłosiliście się Państwo do Administratora. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Państwa sprawy, wynikająca z formalnej
i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.   

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
    14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
  • 89 646 30 73 - szkoły
    89 646 26 51- internat
    e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć